Skip to main content

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOREPORTAGES

MICHIEL PETERS

 

met vestiging te 3740 BILZEN, Chrysantenlaan 36 en KBO nr. 0670.497.751

 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen Michiel Peters en de Opdrachtgever, en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Bevestiging van de opdracht

 

Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.

Indien de Opdrachtgever de opdracht niet schriftelijk bevestigt en Michiel Peters, met instemming van de Opdrachtgever, begonnen is met de uitvoering van de opdracht, wordt de opdracht geacht te zijn verstrekt conform de offerte.

In geval van annulering van de opdracht door de Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Michiel Peters recht op 50 % van de overeengekomen offerteprijs, onverminderd het recht van Michiel Peters om desgevallend een hogere schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 3: Exoneratiebeding

 

Michiel Peters kan slechts aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever voor zover een zware fout of opzet in zijnen hoofde wordt bewezen en – in geval er meerdere betrokkenen zijn – slechts in die mate dat zijn aandeel in de aansprakelijkheid vaststaat.

Indien de aansprakelijkheid van Michiel Peters bewezen zou zijn, wordt diens aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van de indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gevolgschade, omzetderving, bedrijfsschade, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Hoe dan ook is de aansprakelijkheid van Michiel Peters beperkt tot het bedrag dat hij aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de desbetreffende opdracht.

Michiel Peters is verder onder geen beding aansprakelijk voor ongevallen en schade aan derden, daarin begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: de aangestelden, klanten, leveranciers en/of genodigden van de Opdrachtgever.

Artikel 4: Middelenverbintenis

 Michiel Peters is alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultaatsverbintenis. Elke klacht betreffende het product en/of de dienstprestaties moeten schriftelijk worden toegezonden aan Michiel Peters binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als definitief aanvaard door de Opdrachtgever en zal geen enkele klacht nog in aanmerking worden genomen.
Artikel 5: Prijs

De prijs is deze zoals op de offerte vermeld.

De prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW.

Op de overeengekomen prijs dient een voorschot van 50 % te worden betaald. Een bewijs van deze betaling dient voorgelegd of overgemaakt uiterlijk op de voorziene dag van levering. Zonder betalingsbewijs wordt niet tot levering overgegaan.

Artikel 6: Betalingsverplichting

De facturen van Michiel Peters zijn betaalbaar uiterlijk 15 dagen na ontvangst. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10 % evenals een schadebeding van 10 % van het totale factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR.

Artikel 7: Geschillenbeslechting

Alle geschillen en betwistingen betreffende de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken van het arrondissement Limburg.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst.

 

***********************